Zespół Orzekający

W Poradni pracuje Zespół Orzekający wytypowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty do orzekania dla dzieci i uczniów niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci i uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Zespół orzekający wydaje orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci objętych w danym roku szkolnym opieką diagnostyczno-terapeutyczną w SPWPPP w Krakowie.

Zespół orzekający wydaje orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania dla dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera dla dzieci z terenu Miasta Krakowa, w wieku do rozpoczęcia nauki w szkole (zgodnie ze statutowym określeniem wieku klientów Poradni).

Na mocy porozumienia zawartego ze starostą powiatu miechowskiego zespół orzekający wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania dla dzieci  oraz orzeczenia  dla dzieci i uczniów niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu miechowskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące pozyskania orzeczeń i opinii wydawanych przez zespół orzekający dostępne są w zakładce Jak uzyskać pomoc. Zasady pracy zespołu orzekającego określa regulamin.