Zespół Orzekający

W Poradni pracuje Zespół Orzekający wytypowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty do orzekania dla uczniów niewidomych
i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Orzeczenia oraz Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z uwagi na powyższe niepełnosprawności w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej w Krakowie wydawane są dla Miasta Krakowa oraz powiatów: proszowickiego, suskiego, miechowskiego i olkuskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące pozyskania orzeczeń i opinii wydawanych przez zespół orzekający dostępne są w zakładce Jak uzyskać pomoc.