ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

Informujemy, że w związku z wydanym aktualnie zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty od roku szkolnego 2019/2020 nasza Poradnia nie będzie jedyną poradnią w Krakowie wytypowaną do orzekania dla dzieci i uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Rozwiązanie przyjęte przez Małopolskiego Kuratora Oświaty pozwoli Rodzicom na łatwiejszy dostęp do orzecznictwa i pomoże w merytorycznym doborze Zespołu Orzekającego, a także da możliwość realizacji wszystkich oddziaływań diagnostyczno-terapeutycznych w jednej instytucji.

Rodzice mogą już składać wnioski o wydawanie orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 1. w swojej poradni rejonowej

lub

   2. we wszystkich poradniach specjalistycznych:

 • – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie, ul. św. Gertrudy 2,
 • – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  Krakowski Ośrodek Terapii w Krakowie, ul. Helclów 23a
 • – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym, ul. Popławskiego 17

Nasza Poradnia będzie wydawać orzeczenia wg nowych zasad – zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Zespołu Orzekającego, które są umieszczone w zakładce „Przepisy prawne”

Jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę i zaufanie wszystkim Rodzicom, Nauczycielom i Specjalistom, którzy korzystali z orzeczeń i opinii wydawanych przez nasz Zespół Orzekający.

Ewa Pohorecka
Dyrektor Specjalistycznej Poradni Wczesnej
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie

 

I. Terminy Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2019/2020

Uzyskanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczeń  wydawanych przez zespół orzekający w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. Orzeczenie o potrzebie nauczanie indywidualnego
 3. Orzeczenie o potrzebie indywidulanego rocznego przygotowania przedszkolnego
 4. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 5. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka