Doradca metodyczny

III. Doradca metodyczny

mgr Renata Flis

Doradca metodyczny, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa; nauczyciel dyplomowany (edukacja wczesnoszkolna); oligofrenopedagog;
trener w oświacie i w biznesie; trener dramy I i II stopnia

Współautor i koordynator pilotażu „Nowa jakość edukacji w Gminie Miejskiej Kraków według nowej formuły kompleksowego wspomagania szkół”.

Organizator i koordynator merytoryczny wspomagania rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków:

  • wsparcie w zakresie procesowego, kompleksowego wspomagania  przedszkoli, szkół i placówek,
  • koordynowanie działań w zakresie wspomagania służących rozwojowi przedszkoli, szkół  i placówek zgodnie z polityką oświatową Prezydenta Miasta Krakowa,
  • koordynator sieci współpracy i samokształcenia dla animatorów rozwoju szkoły,
  • koordynator sieci współpracy i samokształcenia dla doradców metodycznych i koordynatorów sieci.

Obszary bezpośredniego wsparcia dyrektorów, nauczycieli i specjalistów realizowane przez doradcę metodycznego obejmują następujące zagadnienia:

1. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej:
a) edukacja włączająca w praktyce szkolnej
b) planowanie edukacji uczniom: IPET, dostosowanie wymagań edukacyjnych, rewalidacja indywidualna – cele S.M.A.R.T.

2. Ocenianie kształtujące: strategie i techniki OK z doświadczeń praktyka.

3. Badanie w działaniu – jak efektywnie monitorować  własną pracę i planować ewaluację działań z wykorzystaniem  alternatywnych metod.

4. Rodzice partnerami nauczyciela – jak zorganizować spotkania z rodzicami metodami warsztatowymi.

5. Rozwijanie kompetencji językowych uczniów klas młodszych:
a) wykorzystanie strategii i technik dramy w kształtowaniu umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem; strategia „ w płaszczu eksperta”
w rozumieniu czasu i przestrzeni w lekturze szkolnej,
b) techniki dramowe rozwijające czujność ortograficzną,
c) zabawy i ćwiczenia  rozwijające twórczą aktywność uczniów:

  • zabawy i ćwiczenia  ułatwiające twórcze myślenie wg E. Nęcki i J. Barlow
  • ćwiczenia twórcze wg „Żywioły. Lekcje twórczości w nauczaniu początkowym” i mnemotechniki – wiersz, opis, opowiadanie … skuteczne sposoby pobudzające akt twórczy u małych dzieci.

email: flis@owpp.pl

tel: 502 842 481