OKRO

Szanowni Państwo,

informujemy, że przy SPWPPP działa Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy
(OKRO). W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 726-205-852 lub mailowo okro@owpp.pl. Procedura związana z ubieganiem się przez rodziców o zajęcia terapeutyczne dla dzieci w ramach OKRO opisana jest w zakładce Jak uzyskać pomoc.

DO REALIZACJI  ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH W RAMACH OKRO POTRZEBNE JEST:

  • złożenie w sekretariacie wniosku o przyznanie godzin terapeutycznych wraz z rekomendacją terapeutów prowadzących zajęcia w ramach WWRD w przypadku, jeżeli dziecko realizowało zajęcia  lub
  • złożenie w sekretariacie wniosku o przyznanie godzin terapeutycznych wraz z rekomendacją terapeutów lub specjalistów, którzy obejmowali dziecko systematyczną opieką lub
  • zgłoszenie i udział w Zespole Konsultacyjnym w naszej Poradni, dla dzieci, które nie były do tej pory objęte zajęciami  WWRD lub innymi zajęciami specjalistycznymi w sposób stały i systematyczny
  • uzyskanie decyzji o przyznaniu dodatkowych godzin terapeutycznych w ramach OKRO, wydanej przez Zespół Monitorowania Opieki w Poradni
  • ustalenie ze specjalistami miejsca, czasu i sposobu realizowania zajęć
  • dodatkowe godziny terapeutyczne będą realizowane, w miarę możliwości organizacyjnych i wolnych terminów specjalistów

Szczegółowe procedury zawierać będzie regulamin działania OKRO

Zarządzeniem nr 2318/2017 z dnia 15.09.2017 r. Prezydent Miasta Krakowa wskazał Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Krakowie jako pełniącą funkcję ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie miasta Krakowa.

Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy (w skrócie OKRO) ma za zadanie wspierania dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Kompleksowa pomoc przeznaczona jest dla dzieci od narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia.

Kwestię obowiązków OKRO reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Zgodnie z rozporządzeniem do szczegółowych zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, zwanego dalej „ośrodkiem”, należy:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom

4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

OKRO może także:

1) udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;

2) zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;

3) zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (OKRO) jest jednym z działań zaplanowanych w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” uchwalonego przez Radę Ministrów 20 grudnia 2016 r.

Zawarte w programie rozwiązania są przeznaczone dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością oraz ich rodziców. Program jest kontynuacją ustawy „Za życiem”, uchwalonej 4 listopada 2016 r., dotyczącej wsparcia kobiet w ciąży powikłanej i rodzin w obliczu urodzenia się dziecka, u którego „zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę” zagrażającą jego życiu.

Program podzielono na sześć priorytetów:

1. wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin

2. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny

3. usługi wspierające i rehabilitacyjne

4. wsparcie mieszkaniowe

5. koordynacja, poradnictwo i informacja

6. pozostałe instrumenty wsparcia

O tym jakie uprawnienia przysługują w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” można przeczytać w informatorze na stronie Ministerstwa Rodziny, pracy i Polityki Społecznej oraz w informatorze na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.
Linkowanie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Ustawa „Za życiem”

Informator na stronie MPiPS

Informator na stronie NFZ

Zarządzenie i Regulamin OKRO

 

PLIKI DO POBRANIA:

REKOMENDACJA ZESPOŁU TERAPEUTÓW PROWADZĄCYCH DZIECKO

WNIOSEK RODZICÓW O PRZYZNANIE ZAJĘĆ

WNIOSEK RODZICÓW O ZMIANĘ ORGANIZACJI ZAJĘĆ

REKOMENDACJE TERAPEUTÓW W SPRAWIE ZMIANY ORGANIZACJI ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH