Informacje ogólne

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie jest publiczną poradnią dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

W Poradni można uzyskać bezpłatną pomoc diagnostyczną i terapeutyczną dla dzieci zamieszkujących na terenie Krakowa. Pomagamy dzieciom od chwili urodzenia aż do rozpoczęcia nauki w szkole. Zgłoszenie dziecka do Poradni nie wymaga skierowania.

W ramach działalności statutowej Poradnia obejmuje opieką diagnostyczną i terapeutyczną dzieci z nieprawidłowo przebiegającym rozwojem oraz dzieci niepełnosprawne m.in.:

 • ze spektrum autyzmu i całościowych zaburzeń rozwojowych,
 • z wadami słuchu i wzroku,
 • z zaburzonym i opóźnionym rozwojem mowy,
 • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną,
 • z wadami uwarunkowanymi genetycznie,
 • ze schorzeniami neurologicznymi,
 • z grup ryzyka zaburzeń rozwoju; dzieci przedwcześnie urodzone,
 • z zaburzeniami emocji i zachowania; dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, z podejrzeniem mutyzmu,
 • inne.

W ramach pracy Zespołu Konsultacyjnego prowadzimy konsultacje dla wszystkich dzieci od urodzenia do 4 roku życia, zamieszkałych w Krakowie, których przebieg rozwoju niepokoi Rodziców.

Poradnia dysponuje specjalistyczną kadrą pedagogiczną, posiadającą kwalifikacje zawodowe m.in. z zakresu:

 • psychologii,
 • pedagogiki,
 • logopedii,
 • fizjoterapii i rehabilitacji,
 • pedagogiki specjalnej: oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki,
 • neurologopedii, surdologopedii,
 • terapii psychopedagogicznej i pedagogicznej,
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie jest wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Krakowa Koordynatorem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie Krakowa.

Poradnia wydaje skierowania do realizacji Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działające w samorządowych placówkach oświatowych dla dzieci z terenu Krakowa.

Szczegółowe informacje dla Rodziców, którzy chcą realizować Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie Krakowa, dostępne są w zakładce Jak uzyskać pomoc.