V Zajęcia specjalistyczne w OKRO

Szanowni Państwo!

Aktualnie obowiązujące procedury dotyczące rekrutacji oraz organizacji zajęć określone są w Regulaminie Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Gminie Miejskiej Kraków oraz Zarządzeniu Dyrektora Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie z dnia 1 października 2019 r.

Zajęciami specjalistycznymi w ramach OKRO obejmuje się:        

1.      dzieci, u których zdiagnozowano poważne choroby lub niepełnosprawność, mające prawo do korzystania z pomocy w ramach Programu „Za życiem” z uwagi na posiadane zaświadczenie lekarskie o występowaniu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
2.    dzieci zaliczone do osób niepełnosprawnych na podstawie posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;
3.      dzieci do ukończenia 2 roku życia zagrożone niepełnosprawnością na podstawie zaświadczenia lekarskiego (załącznik nr 2 do Regulaminu OKRO w GMK).

Przyznawanie godzin zajęć specjalistycznych dla dzieci odbywa się na wniosek rodzica (załącznik nr 1 do Regulaminu OKRO w GMK), według następujących zasad:

  1. Rodzice przedstawiają wraz z wnioskiem:
    a) rekomendacje specjalistów pracujących z dzieckiem (załącznik nr 3) lub diagnozujących dziecko – wraz z uzasadnieniem;
    b) jeżeli dziecko posiada – kserokopię opinii psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o niepełnosprawności i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
    c) w przypadku dziecka do 2 roku życia zagrożonego niepełnosprawnością, czyli dziecka, które nie dysponuje  orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o niepełnosprawności lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,  konieczne jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego (załącznik nr 2 do Regulaminu OKRO w GMK);
    d) kserokopię innej dokumentacji, wskazującej na potrzebę objęcia dziecka zajęciami specjalistycznymi,

2. Zespół Monitorujący Opiekę w OKRO analizuje zasadność wniosku
i rekomenduje koordynatorowi OKRO w GMK,
3. Koordynator wydaje skierowanie na okres wskazany przez Zespół Monitorowania Opieki do realizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach OKRO,

4. Rodzice zostają poinformowani  o możliwych dostępnych miejscach realizacji zajęć specjalistycznych, sposobie ich realizacji, w ramach skoordynowanej opieki nad dzieckiem i jego rodziną oraz o możliwości wsparcia w jednostkach udzielających pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom  na terenie GMK

Wzory obowiązujących dokumentów stanowią następujące załączniki do Regulaminu Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Gminie Miejskiej Kraków:

1) załącznik nr 1 – wniosek rodziców
2) załącznik nr 2 – druk zaświadczenia lekarza
3) załącznik nr 3 – rekomendacje specjalistów 

W roku 2020 z uwagi na ograniczoną liczbę godzin i miejsc dla dzieci w Programie, o zakwalifikowaniu dziecka do zajęć decyduje:

a)  kolejność wpływu wniosku rodziców wraz z dokumentacją do sekretariatu SPWPPP w wyznaczonych na rekrutację terminach

b)  rekrutacja odbywa się do trzech osobnych edycji w Programie

– I Edycja od 1.01.2020 – 31.03.2020 r.
– II Edycja od 1.04.2020 – 30.06.2020 r.
– III Edycja od 1.09.2020 – 30.11.2020 r.

c)  dzieci zakwalifikowane do zajęć OKRO na okres trzech miesięcy w wyznaczonej edycji Programu mogą ubiegać się o zajęcia w kolejnej edycji pod warunkiem dostępności miejsc i przejściu pozytywnej rekrutacji zgodnie z procedurą

d)  pierwszeństwo w organizacji zajęć OKRO w kolejnych edycjach Programu mają uprawnione dzieci, które nie korzystały wcześniej z zajęć OKRO, następnie wg kolejności wpływających wniosków rodziców.

Terminy składania dokumentów do rekrutacji do poszczególnych edycji Programu w roku 2020 odbywa się:

a) I Edycja ( na okres 1.01.2020- 31.03.2020 r.)  składanie dokumentów od 21.10.2019 – 14.11.2019 r.

b) II Edycja ( na okres 1.04.2020 – 30.06.2020 r.) składanie dokumentów od  1.02.2020 – 28.02.2020 r.

c) III Edycja ( na okres 1.09.2020 – 30.11.2020 r.) składanie dokumentów od 1.07.2020 – 31.07.2020 r.

Składanie dokumentów, zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie OKRO w GMK odbywa się w sekretariacie SPWPPP w godzinach pracy sekretariatu.

Zajęcia specjalistyczne w ramach OKRO organizuje się z uwzględnieniem dostępności specjalistów i możliwych miejsc realizacji w GMK.

Wszystkie zajęcia realizowane w ramach OKRO są bezpłatne i nie są pobierane od rodziców żadne dodatkowe opłaty.

Zarządzeniem nr 2318/2017 z dnia 15.09.2017 r. Prezydent Miasta Krakowa wskazał Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Krakowie jako pełniącą funkcję ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie miasta Krakowa.

Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy (w skrócie OKRO) ma za zadanie wspierania dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Kompleksowa pomoc przeznaczona jest dla dzieci od narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia.

Kwestię obowiązków OKRO reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Zgodnie z rozporządzeniem do szczegółowych zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, zwanego dalej „ośrodkiem”, należy:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka
2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom
4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów
5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

OKRO może także:

1) udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;

2) zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;

3) zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (OKRO) jest jednym z działań zaplanowanych w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” uchwalonego przez Radę Ministrów 20 grudnia 2016 r.

Zawarte w programie rozwiązania są przeznaczone dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością oraz ich rodziców. Program jest kontynuacją ustawy „Za życiem”, uchwalonej 4 listopada 2016 r., dotyczącej wsparcia kobiet w ciąży powikłanej i rodzin w obliczu urodzenia się dziecka, u którego „zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę” zagrażającą jego życiu.

Program podzielono na sześć priorytetów:

1. wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
2. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny
3. usługi wspierające i rehabilitacyjne
4. wsparcie mieszkaniowe
5. koordynacja, poradnictwo i informacja
6. pozostałe instrumenty wsparcia

O tym jakie uprawnienia przysługują w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” można przeczytać w informatorze na stronie Ministerstwa Rodziny, pracy i Polityki Społecznej oraz w informatorze na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.
Linkowanie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
Ustawa „Za życiem”
Informator na stronie MPiPS
Informator na stronie NFZ
Zarządzenie i Regulamin OKRO
Zarządzenie