5. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 1. Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz wymagana dokumentacja:
  • oryginał aktualnego zaświadczenia lekarza z diagnozą postawioną przez właściwego specjalistę dla leczenia danej niepełnosprawności (np. okulista, laryngolog, psychiatra dziecięcy, lekarz rehabilitacji, lekarz pediatra) – wzór zaświadczenia lekarza okulistywzór zaświadczenia lekarza otolaryngologawzór zaświadczenia lekarza innych specjalizacji
  • audiogram w przypadku niedosłuchu (dopuszczalna kserokopia)
  • jeśli było już wykonane badanie psychologiczne należy dostarczyć oryginał diagnozy psychologicznej z liczbowymi wynikami badań (wskazane jest, aby taką diagnozę przeprowadziła publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczną); jeśli badania nie były jeszcze wykonywane – zostaną przeprowadzone w SPWPPP po ustaleniu terminu
  • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny funkcjonowania dziecka w odniesieniu do niepełnosprawności, która ma stanowić powód wydawanego orzeczenia zespół orzekający może zasięgnąć informacji w przedszkolu o dziecku informując o tym wnioskodawcę; wnioskodawca może niezależnie dołączyć do składanego wniosku informację pisemną od nauczycieli ze przedszkola
  • prosimy rodziców o ewentualne dołączenie kserokopii posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności
  • ze względu na konieczność uwzględniania różnych aspektów niepełnosprawności dziecka/ucznia, jeżeli to jest możliwe, prosimy rodziców o udostępnienie kserokopii innej posiadanej w domu dokumentacji medycznej pomocnej w ocenie funkcjonowania dziecka (głównie historia leczenia okulistycznego, otolaryngologicznego, neurologicznego, psychiatrycznego lub innego)
  • rodzice dzieci, które nigdy nie były pod opieką konsultacyjną lub terapeutyczną SPWPPP i orzekanych po raz pierwszy przez SPWPPP proszeni są o wypełnienie wywiadu i dołączenie go do dokumentacji
  • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla orzecznictwa badań lub przeprowadzenia konsultacji. Taka informacja zostaje niezwłocznie przekazana wnioskodawcom
  • informujemy, że data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniony od zawartości dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów