4. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wymagana dokumentacja:
  • oryginał aktualnego zaświadczenia lekarza z diagnozą występujących chorób
  • jeśli było już wykonane badanie psychologiczne należy dostarczyć oryginał diagnozy psychologicznej z liczbowymi wynikami badań (wskazane jest, aby taką diagnozę przeprowadziła publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczną); jeśli badania nie były jeszcze wykonywane – zostaną przeprowadzone w SPWPPP po ustaleniu terminu
  • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia/osoby w odniesieniu do niepełnosprawności, która ma stanowić powód wydawanego orzeczenia zespół orzekający może zasięgnąć informacji w szkole/przedszkolu o dziecku/uczniu/osobie informując o tym wnioskodawcę; wnioskodawca może niezależnie dołączyć do składanego wniosku informację pisemną od nauczycieli ze szkoły/przedszkola
  • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla orzecznictwa badań lub przeprowadzenia konsultacji. Taka informacja zostaje niezwłocznie przekazana wnioskodawcom.
  • prosimy rodziców o ewentualne dołączenie kserokopii posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności
  • informujemy, że data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniona od zawartości dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów