3. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego

  1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz wymagana dokumentacja dla dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:
    • oryginał aktualnego zaświadczenie lekarza potwierdzającego konieczność objęcia indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (wg wzoru)
    • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny funkcjonowania dziecka w odniesieniu do potrzeby włączenia nauczania indywidualnego, zespół orzekający może zasięgnąć informacji w przedszkolu o dziecku informując o tym wnioskodawcę; wnioskodawca może niezależnie dołączyć do składanego wniosku informację pisemną od nauczycieli z przedszkola
    • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla orzecznictwa badań lub przeprowadzenia konsultacji. Taka informacja zostaje niezwłocznie przekazana wnioskodawcom.
    • informujemy, że data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniona od zawartości dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów