2. Orzeczenie o potrzebie nauczanie indywidualnego

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego oraz wymagana dokumentacja dla uczniów dysponujących jednocześnie orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:
  • oryginał aktualnego zaświadczenie lekarza potwierdzającego konieczność objęcia nauczaniem indywidualnym (wg wzoru)
  • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia w odniesieniu do potrzeby włączenia nauczania indywidualnego, zespół orzekający może zasięgnąć informacji w szkole o uczniu informując o tym wnioskodawcę; wnioskodawca może niezależnie dołączyć do składanego wniosku opinię pisemną od nauczycieli ze szkoły/przedszkola
  • oryginał zaświadczenie lekarza medycyny pracy określającego możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu – wnioskodawca jest zobowiązany złożyć takie zaświadczenie dopiero na wezwanie do uzupełnienia dokumentacji, jeżeli zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia. Przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
  • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla orzecznictwa badań lub przeprowadzenia konsultacji. Taka informacja zostaje niezwłocznie przekazana wnioskodawcom.
  • informujemy, że data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniona od zawartości dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów