1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wymagana dokumentacja:
  • oryginał aktualnego zaświadczenia lekarza – najkorzystniej z diagnozą postawioną przez właściwego specjalistę dla leczenia danej niepełnosprawności (np. okulista, laryngolog, psychiatra, rehabilitant) – wzór zaświadczenia lekarza okulistywzór zaświadczenia lekarza otolaryngologawzór zaświadczenia lekarza psychiatry
  • aktualny audiogram w przypadku niedosłuchu (dopuszczalna kserokopia)
  • jeśli było już wykonane badanie psychologiczne należy dostarczyć oryginał diagnozy psychologicznej z liczbowymi wynikami badań (wskazane jest, aby taką diagnozę przeprowadziła publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczną); jeśli badania nie były jeszcze wykonywane – zostaną przeprowadzone w SPWPPP po ustaleniu terminu
  • jeśli było już wykonane badanie pedagogiczne należy dostarczyć oryginał diagnozy pedagogicznej z wynikami badań (wskazane jest, aby taką diagnozę przeprowadziła publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna); jeśli badania nie były jeszcze wykonywane – zostaną przeprowadzone w SPWPPP po ustaleniu terminu
  • wskazana jest aktualna opinia specjalistów realizujących zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (jeśli dziecko takie zajęcia realizuje) oraz/lub opinie specjalistów, którzy obejmują dziecko/ucznia terapią
  • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia w odniesieniu do niepełnosprawności, która ma stanowić powód wydawanego orzeczenia zespół orzekający może zasięgnąć informacji w szkole/przedszkolu o dziecku/uczniu informując o tym wnioskodawcę; wnioskodawca może niezależnie dołączyć do składanego wniosku opinię pisemną od nauczycieli ze szkoły/przedszkola
  • ze względu na konieczność uwzględniania różnych aspektów niepełnosprawności dziecka/ucznia, jeżeli to jest możliwe, prosimy rodziców o udostępnienie kserokopii innej posiadanej w domu dokumentacji medycznej pomocnej w ocenie funkcjonowania dziecka (głównie historia leczenia okulistycznego, otolaryngologicznego, neurologicznego, psychiatrycznego lub innego)
  • rodzice dzieci, które nigdy nie były pod opieką konsultacyjną lub terapeutyczną SPWPPP i orzekanych po raz pierwszy przez SPWPPP proszeni są o wypełnienie wywiadu i dołączenie go do dokumentacji
  • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla orzecznictwa badań lub przeprowadzenia konsultacji. Taka informacja zostaje niezwłocznie przekazana wnioskodawcy.
  • informujemy, że data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniona od zawartości dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów