I.              Zespół konsultacyjny

Objęcie opieką terapeutyczną w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie rozpoczyna się spotkaniem z zespołem konsultacyjnym.

SPOTKANIE Z ZESPOŁEM KONSULTACYJNYM

  • rejestracja osobista lub telefoniczna w sekretariacie tel. +48 (12) 412 15 66
  • wypełnienie kwestionariusza wywiadu  i dostarczenie go do Poradni osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu – pięć dni roboczych od daty zgłoszenia na spotkanie z zespołem konsultacyjnym
  • na spotkanie należy przyjść z dzieckiem, konieczna jest obecność przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego
  • w dniu spotkania z zespołem konsultacyjnym należy złożyć w sekretariacie wypełniony i podpisany wniosek o wydanie pisemnej opinii podsumowującej spotkanie z zespołem konsultacyjnym
  • wskazane jest przyniesienie książeczki zdrowia, posiadanych opinii lub informacji (od psychologa, pedagoga, logopedy, lekarza, z przedszkola) i/lub dokumentacji, która jest istotna dla oceny rozwoju dziecka
  • należy przynieść ze sobą obuwie zamienne dla siebie i dziecka
  • spotkanie z zespołem w którego skład wchodzą psycholog, pedagog, logopeda trwa do 2 godzin
  • zespół konsultacyjny dokonuje wstępnej oceny funkcjonowania dziecka i udziela wskazówek do dalszego postepowania diagnostycznego, terapeutycznego, wychowawczego
  • szczegółowe zasady funkcjonowania zespołu konsultacyjnego określa regulamin