Jak uzyskać pomoc

Objęcie opieką terapeutyczną w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie rozpoczyna się spotkaniem z Zespołem Konsultacyjnym.

SPOTKANIE Z ZESPOŁEM KONSULTACYJNYM

 • rejestracja osobista lub telefoniczna w sekretariacie tel. +48 (12) 412 15 66
 • wypełnienie kwestionariusza wywiadu i dostarczenie go do Poradni osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu – pięć dni roboczych od daty zgłoszenia na spotkanie z Zespołem Konsultacyjnym
 • na spotkanie należy przyjść z dzieckiem, konieczna jest obecność przynajmniej jednego Rodzica lub opiekuna prawnego
 • w dniu spotkania z Zespołem Konsultacyjnym należy złożyć w sekretariacie wypełniony i podpisany wniosek o wydanie pisemnej opinii podsumowującej spotkanie z Zespołem Konsultacyjnym
 • wskazane jest przyniesienie książeczki zdrowia, posiadanych opinii lub informacji (od psychologa, pedagoga, logopedy, z przedszkola) i/lub dokumentacji, która jest istotna dla oceny rozwoju dziecka
 • należy przynieść ze sobą obuwie zamienne dla siebie i dziecka
 • spotkanie z zespołem w którego skład wchodzą psycholog, pedagog, logopeda trwa do 2 godzin
 • Zespół Konsultacyjny dokonuje wstępnej oceny funkcjonowania dziecka i udziela wskazówek do dalszego postepowania diagnostycznego, terapeutycznego, wychowawczego

REALIZACJA OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE

 • złożenie w sekretariacie jednego egzemplarza Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 • złożenie wniosku o wydanie skierowania do realizacji Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie
 • udostępnienie posiadanej dokumentacji medycznej
 • ustalenie ze specjalistami sposobu i miejsca realizacji zajęć
 • dziecko może zostać objęte opieką, gdy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dysponuje wolnymi miejscami

REALIZACJA OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
W ZESPOŁACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA NA TERENIE KRAKOWA

 • złożenie w sekretariacie z jednego egzemplarza Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 • złożenie wniosku o wydanie skierowania do realizacji Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez
  wybrany zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Krakowie

UZYSKANIE OPINII LUB INFORMACJI PISEMNEJ

 

UZYSKANIE OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA LUB ORZECZEŃ WYDAWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY W SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wymagana dokumentacja:
  • oryginał aktualnego zaświadczenia lekarza – najkorzystniej z diagnozą postawioną przez właściwego specjalistę dla leczenia danej niepełnosprawności (np. okulista, laryngolog, psychiatra, rehabilitant) – wzór zaświadczenia lekarza okulisty, wzór zaświadczenia lekarza otolaryngologawzór zaświadczenia lekarza psychiatry
  • aktualny audiogram w przypadku niedosłuchu (dopuszczalna kserokopia)
  • jeśli było już wykonane badanie psychologiczne należy dostarczyć oryginał diagnozy psychologicznej z liczbowymi wynikami badań (wskazane jest, aby taką diagnozę przeprowadziła publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczną); jeśli badania nie były jeszcze wykonywane – zostaną przeprowadzone w SPWPPP po ustaleniu terminu
  • jeśli było już wykonane badanie pedagogiczne należy dostarczyć oryginał diagnozy pedagogicznej z wynikami badań (wskazane jest, aby taką diagnozę przeprowadziła publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna); jeśli badania nie były jeszcze wykonywane – zostaną przeprowadzone w SPWPPP po ustaleniu terminu
  • wskazana jest aktualna opinia specjalistów realizujących zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (jeśli dziecko takie zajęcia realizuje) oraz/lub opinie specjalistów, którzy obejmują dziecko/ucznia terapią
  • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia w odniesieniu do niepełnosprawności, która ma stanowić powód wydawanego orzeczenia zespół orzekający może zasięgnąć informacji w szkole/przedszkolu o dziecku/uczniu informując o tym wnioskodawcę; wnioskodawca może niezależnie dołączyć do składanego wniosku opinię pisemną od nauczycieli ze szkoły/przedszkola
  • ze względu na konieczność uwzględniania różnych aspektów niepełnosprawności dziecka/ucznia, jeżeli to jest możliwe, prosimy rodziców o udostępnienie kserokopii innej posiadanej w domu dokumentacji medycznej pomocnej w ocenie funkcjonowania dziecka (głównie historia leczenia okulistycznego, otolaryngologicznego, neurologicznego, psychiatrycznego lub innego)
  • rodzice dzieci, które nigdy nie były pod opieką konsultacyjną lub terapeutyczną SPWPPP i orzekanych po raz pierwszy przez SPWPPP proszeni są o wypełnienie wywiadu i dołączenie go do dokumentacji
  • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla orzecznictwa badań lub przeprowadzenia konsultacji. Taka informacja zostaje niezwłocznie przekazana wnioskodawcy.
  • informujemy, że data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniona od zawartości dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów

 

2. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego oraz wymagana dokumentacja dla uczniów dysponujących jednocześnie orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

  • oryginał aktualnego zaświadczenie lekarza potwierdzającego konieczność objęcia nauczaniem indywidualnym (wg wzoru)
  • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia w odniesieniu do potrzeby włączenia nauczania indywidualnego, zespół orzekający może zasięgnąć informacji w szkole o uczniu informując o tym wnioskodawcę; wnioskodawca może niezależnie dołączyć do składanego wniosku opinię pisemną od nauczycieli ze szkoły/przedszkola
  • oryginał zaświadczenie lekarza medycyny pracy określającego możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu – wnioskodawca jest zobowiązany złożyć takie zaświadczenie dopiero na wezwanie do uzupełnienia dokumentacji, jeżeli zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia. Przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
  • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla orzecznictwa badań lub przeprowadzenia konsultacji. Taka informacja zostaje niezwłocznie przekazana wnioskodawcom.
  • informujemy, że data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniona od zawartości dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów

 

3. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz wymagana dokumentacja dla dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

  • oryginał aktualnego zaświadczenie lekarza potwierdzającego konieczność objęcia indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (wg wzoru)
  • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny funkcjonowania dziecka w odniesieniu do potrzeby włączenia nauczania indywidualnego, zespół orzekający może zasięgnąć informacji w przedszkolu o dziecku informując o tym wnioskodawcę; wnioskodawca może niezależnie dołączyć do składanego wniosku informację pisemną od nauczycieli z przedszkola
  • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla orzecznictwa badań lub przeprowadzenia konsultacji. Taka informacja zostaje niezwłocznie przekazana wnioskodawcom.
  • informujemy, że data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniona od zawartości dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów

 

4. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wymagana dokumentacja:

  • oryginał aktualnego zaświadczenia lekarza z diagnozą występujących chorób
  • jeśli było już wykonane badanie psychologiczne należy dostarczyć oryginał diagnozy psychologicznej z liczbowymi wynikami badań (wskazane jest, aby taką diagnozę przeprowadziła publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczną); jeśli badania nie były jeszcze wykonywane – zostaną przeprowadzone w SPWPPP po ustaleniu terminu
  • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia/osoby w odniesieniu do niepełnosprawności, która ma stanowić powód wydawanego orzeczenia zespół orzekający może zasięgnąć informacji w szkole/przedszkolu o dziecku/uczniu/osobie informując o tym wnioskodawcę; wnioskodawca może niezależnie dołączyć do składanego wniosku informację pisemną od nauczycieli ze szkoły/przedszkola
  • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla orzecznictwa badań lub przeprowadzenia konsultacji. Taka informacja zostaje niezwłocznie przekazana wnioskodawcom.
  • prosimy rodziców o ewentualne dołączenie kserokopii posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności
  • informujemy, że data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniona od zawartości dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów

 

5. Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz wymagana dokumentacja:

  • oryginał aktualnego zaświadczenia lekarza z diagnozą postawioną przez właściwego specjalistę dla leczenia danej niepełnosprawności (np. okulista, laryngolog, psychiatra dziecięcy, lekarz rehabilitacji, lekarz pediatra) – wzór zaświadczenia lekarza okulisty, wzór zaświadczenia lekarza otolaryngologa, wzór zaświadczenia lekarza innych specjalizacji
  • audiogram w przypadku niedosłuchu (dopuszczalna kserokopia)
  • jeśli było już wykonane badanie psychologiczne należy dostarczyć oryginał diagnozy psychologicznej z liczbowymi wynikami badań (wskazane jest, aby taką diagnozę przeprowadziła publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczną); jeśli badania nie były jeszcze wykonywane – zostaną przeprowadzone w SPWPPP po ustaleniu terminu
  • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny funkcjonowania dziecka w odniesieniu do niepełnosprawności, która ma stanowić powód wydawanego orzeczenia zespół orzekający może zasięgnąć informacji w przedszkolu o dziecku informując o tym wnioskodawcę; wnioskodawca może niezależnie dołączyć do składanego wniosku informację pisemną od nauczycieli ze przedszkola
  • prosimy rodziców o ewentualne dołączenie kserokopii posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności
  • ze względu na konieczność uwzględniania różnych aspektów niepełnosprawności dziecka/ucznia, jeżeli to jest możliwe, prosimy rodziców o udostępnienie kserokopii innej posiadanej w domu dokumentacji medycznej pomocnej w ocenie funkcjonowania dziecka (głównie historia leczenia okulistycznego, otolaryngologicznego, neurologicznego, psychiatrycznego lub innego)
  • rodzice dzieci, które nigdy nie były pod opieką konsultacyjną lub terapeutyczną SPWPPP i orzekanych po raz pierwszy przez SPWPPP proszeni są o wypełnienie wywiadu i dołączenie go do dokumentacji
  • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla orzecznictwa badań lub przeprowadzenia konsultacji. Taka informacja zostaje niezwłocznie przekazana wnioskodawcom
  • informujemy, że data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniony od zawartości dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów

6. Wniosek rodziców o przyznanie zajęć specjalistycznych w OKRO oraz wymagana dokumentacja:

 • konieczne do podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie objęcia specjalistycznymi zajęciami jest dołączenie wypełnionego przez terapeutów prowadzących formularza rekomendacji zespołu terapeutów prowadzących dziecko w tej sprawie,
 • w przypadku dzieci, którym mogą zostać przyznane zajęcia po spotkaniu z zespołem konsultacyjnym w SPWPPP w Krakowie, konieczne jest dołączenie rekomendacji zespołu konsultacyjnego zawartych w formularzu przeznaczonym dla diagnostów z zespołu konsultacyjnego,
 • w przypadku konieczności dokonania zmiany w organizacji zajęć (liczby przyznanych godzin, miejsca realizacji) konieczne jest złożenie przez rodziców ponownego wniosku o zmianę organizacji