Archiwa kategorii: Aktualności

Konferencja ZABURZENIA ROZWOJU MOWY U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM DIAGNOZA, TERAPIA, EDUKACJA, WYCHOWANIE

SPECJALISTYCZNA PORADNIA WCZESNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ
ma zaszczyt zaprosić Państwa  na Konferencję

ZABURZENIA ROZWOJU MOWY U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

DIAGNOZA, TERAPIA, EDUKACJA, WYCHOWANIE

Konferencja odbędzie się 15 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, Sala Obrad, w godzinach 9:15-16:00

Skierowana jest do nauczycieli przedszkolnych oraz specjalistów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym.

CEL KONFERENCJI:

 • słuchacz potrafi dokonać wstępnej selekcji dzieci z nieprawidłowym rozwojem mowy, wie jakie podjąć w związku z tym kroki
 • zna terminy logopedyczne i medyczne zawarte w opiniach z poradni psychologiczno- pedagogicznych lub medyczne dotyczące zaburzeń rozwoju mowy
 • potrafi przekazać rodzicom informacje dotyczące formalnych kroków związanych
  z diagnozą i uzyskiwaniem pomocy terapeutycznej dla dzieci
 • słuchacz rozumie zachowania dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, potrafi dokonać wstępnej analizy przyczyn występowania zachowania, wstępnie zaplanować interwencję
 • nauczyciel wie, jak w praktyce rozwiązywać problemy związane z włączaniem dziecka
  z zaburzeniami rozwoju mowy do grupy przedszkolnej

Konferencja została sfinansowana przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa w ramach Wspomagania Rozwoju Szkół w Gminie Miejskiej Kraków

Program konferencji

Zapisy na konferencję odbywają się do 11 stycznia 2018 r. przez formularz zgłoszeniowy wysłany pod adres spwppp.rekrutacja@gmail.com

Konferencja Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym

Dnia 15.01.2018 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbędzie się KONFERENCJA SPWPPP:

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym

DIAGNOZA, TERAPIA, EDUKACJA, WYCHOWANIE

Konferencja skierowana jest do nauczycieli przedszkolnych. Ma na celu przybliżenie tematyki zaburzeń rozwoju mowy, formalnych ścieżek udzielania pomocy, sposobów pracy z dzieckiem oraz zakresu organizowania środowiska w celu włączenia dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy do grupy rówieśniczej oraz umożliwienia pełnego uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych.

Zapisy na konferencję rozpoczną się 13.12.2017 r.

„Szkoła XXI wieku na miarę oczekiwań uczniów. Wartość relacji w edukacji.”

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii

mają zaszczyt zaprosić

Szanownych Państwa Dyrektorów, Nauczycieli i Specjalistów
z krakowskich przedszkoli, szkół i placówek

na konferencję  

„Szkoła XXI wieku na miarę oczekiwań uczniów. Wartość relacji w edukacji.”

Konferencja odbędzie się  11 grudnia 2017 r. od godz. 11.00 do 16.00

w Urzędzie Miasta Krakowa w Nowej Hucie os. Zgody 2

sala plenarna, 4 piętro

Celem konferencji jest:

– podzielenie się dobrymi praktykami w zakresie koncepcji szkoły XXI wieku w obszarze nowej kultury nauczania i uczenia się,

– wskazanie roli nauczyciela w tworzeniu przestrzeni  dla dialogu opartego na partnerskich relacjach oraz budowania atmosfery sprzyjającej efektywnej współpracy  wszystkich podmiotów,

– stworzenie przestrzeni do dyskusji nad  potrzebami i oczekiwaniami oraz możliwościami zrekonstruowania współczesnej szkoły.

 

Konferencja została całkowicie sfinansowana przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa w ramach Wspomagania Rozwoju Szkół. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji  uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia wyłącznie w wersji elektronicznej według załączonego formularza

 

                                                 Dyrektor SPWPPP  Ewa Pohorecka

                                                 Dyrektor SPPPDDZNE  Małgorzata Niewodowska

                                                 Dyrektor SPPP KOT Barbara Woszczyna

                                                 Doradca metodyczny/koordynator merytoryczny  Renata Flis

Realizacja projektu „Coaching w szkole”

Od września 2017 r. w trzech szkołach: III Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 oraz Szkole Podstawowej nr 24  realizowany jest projekt „Coaching w szkole”, którego autorem i realizatorem jest mgr Jarosław Ligęza.

Celem projektu jest wdrożenie wybranych metod coachingowych i tutoringowych w:

a) procesie wychowawczym i edukacyjnym

b) kontakcie z rodzicami

c) własnym doskonaleniu zawodowym i rozwoju osobistym nauczycieli

Projekt będzie związany z realizacją następujących celów nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego:

a) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej;

b) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

c) rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

d) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

e) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

f) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz  zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

g)zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

Odbyły się już wykłady oraz warsztaty. Nauczyciele do marca wdrażać będą zdobyte umiejętności do praktyki szkolnej. Mają możliwość stałego kontaktu z prowadzącym poprzez udział w sieci współpracy i samokształcenia „Coaching we współpracy z rodzicami” oraz konsultacji indywidualnych i grupowych.

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Doradca metodyczny Renata Flis

Coaching w szkole

IMG_20171025_164006 IMG_20171025_165404 IMG_20171025_172235 IMG_20171025_172244

Szkolenie plastyczne 17.10.2017

W dniu 17 października  w ZSOI nr 3 odbyło się szkolenie plastyczne dla uczestników sieci świetlicowej i przedszkolnej.  Temat  brzmiał bardzo intrygująco: „Paplanie, babranie, packanie, mazganie…, czyli jak uszczęśliwić dzieci. Tworzenie kreatywnych prac plastycznych w świetlicy i w przedszkolu”.

Były to warsztaty przygotowane przez współautorki  Twórczej świetlicy w SP 158 – Lesławę Dziedzic i Klaudię Pacławską. Celem było m.in. poznanie oryginalnych technik plastycznych, pomysłów i zabaw o różnorodnej tematyce służące stymulowaniu i rozwijaniu aktywności twórczej dzieci.

Prowadzące przedstawiły przykłady zastosowania m. in. folii spożywczej, aluminiowej, kalki, pergaminu, widelców plastikowych, patyczków do szaszłyków, bibuły, papieru, farb w płynie oraz mąki ziemniaczanej.

Uczestniczki wzbogaciły swoją wiedzę w zakresie projektowania i organizacji warsztatu pracy na potrzeby zajęć z małymi dziećmi.

Różnorodność  metod zastosowanych podczas szkolenia oraz atmosferę panującą na zajęciach można zobaczyć na zamieszczonych poniżej zdjęciach.

 

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Koordynator sieci świetlicowej Joanna Trygar-Polak

Koordynator sieci przedszkolnej Teresa Starzec

P1080331 P1080330 P1080321 P1080320 P1080315 P1080312 P1080307 P1080302 P1080301

BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo Dyrektorzy krakowskich szkół, przedszkoli i placówek!

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczna, Specjalistyczna Poradnia Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi i Krakowski Ośrodek Terapii

zapraszają Państwa Dyrektorów i Nauczycieli

do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych przez koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia zatrudnionych w wyżej wymienionych Poradniach Specjalistycznych. Szkolenia całkowicie zostały sfinansowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa w ramach wspomagania rozwoju szkół.

W załączonej tabeli znajdują się wszystkie, niezbędne informacje na temat proponowanych szkoleń wraz z formularzami zgłoszeniowymi. Uprzejmie prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych do Poradni Specjalistycznych, które organizują dane szkolenia. Szkolenia maja charakter warsztatowy, dlatego liczba miejsc na jedno szkolenie jest ograniczona. Każdy z Państwa może wziąć udział w kilku szkoleniach, zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami.

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniach.

Doradca metodyczny: Renata Flis

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Dyrektor SPPPDDZNE Małgorzata Niewodowska

Dyrektor SPPP KOT Barbara Woszczyna

 

Załącznik: Tabela z wykazem szkoleń

1

Zgłoszenia na szkolenia realizowane są z wykorzystaniem formularza SPWPPP 2017 przesłanego w formie skanu pod adres spwppp.rekrutacja@gmail.com

1

Zgłoszenia na szkolenia realizowane są z wykorzystaniem formularza SPPPDDzNE 2017 przesłanego w formie skanu pod adres: joanna.markielowska@gmail.com

2

Zgłoszenia na szkolenia realizowane są z wykorzystaniem formularza SPPP KOT 2017 przesłanego w formie skanu pod adres: przedszkolnasiec@gmail.com lub saj@autograf.pl

 

KONFERENCJA „Raz, dwa, trzy… programujesz Ty”

Szanowni Państwo, dnia 28 września 2017r.  

specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Krakowie tj.

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi,
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii
zorganizowały konferencję

„Raz, dwa, trzy… programujesz Ty” Kształcenie informatyczne i programowanie dla uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych 

Współorganizatorami konferencji byli:

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz
 • Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Patronat honorowy objął: Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W konferencji skierowanej do wszystkich nauczycieli informatyki, edukacji wczesnoszkolnej i innych przedmiotów zainteresowanych nauką programowania w szkołach oraz do dyrektorów szkół wzięło udział około 140 osób z 50 szkół ze wszystkich etapów edukacji. Każdy uczestnik mógł uczestniczyć w dwóch, wybranych przez siebie warsztatach i praktycznie zapoznać się z narzędziami programowania. A oto tematy warsztatów:

1. Planszówki uczą programowania (ScottieGo!, Cody Roby)

2. Przygoda z Ozobotami

3. Czaruj z Baltie

4. Exebook- zbiór zadań do informatyki online

5. Python rysuje – wizualizacja danych przy użyciu biblioteki Matplotlib

5. Python rysuje – wizualizacja danych przy użyciu biblioteki Matplotlib

6. Gry i zabawy ze Scratchem

Z uwagi na duże zainteresowanie tematem, niektóre warsztaty zostaną powtórzone dla nauczycieli współpracujących w sieciach współpracy i samokształcenia prowadzonych przez Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi. Szczegółowych informacji udzielają i zgłoszenia przyjmują:  Renata Flis – doradca metodyczny (renfli58@gmail.com) oraz Magdalena Sobczyk – specjalista ds. administracji (magdaesobczyk@gmail.com)

Poniżej zamieszczamy linki do filmów z otwarcia konferencji, prowadzonych wykładów przez prelegentów oraz kilku podsumowań wydarzenia.

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Doradca metodyczny Renata Flis

 

Otwarcie konferencji

 

wykład dr Kowala

 

wykład Magdaleny Traczuk-Rąpały z MEN 

 

podsumowanie Małgorzata Niewodowska

 

podsumowanie Ewa Pohorecka 

 

podsumowanie dr Kowal

 

podsumowanie Magdalena Traczuk-Rąpała z MEN

 

podsumowanie Dariusz Domajewski

 

podsumowanie Janczy Andrzej

 

podsumowanie Agnieszka Szefer Trela

 

posumowanie Beata Aka Chodacka 

 

IMG_20170928_140933 IMG_20170928_141541 IMG_20170928_141523 IMG_20170928_141517 IMG_20170928_141513 IMG_20170928_140948

Życzenia

Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom pragnę przekazać serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wielu sukcesów, które będą powodem satysfakcji i spełnienia zawodowego, radości i optymistycznego nastawienia w każdym dniu pracy, wszelkiej pomyślności oraz poczucia ważności wykonywanego zawodu.

      Dyrektor Ewa Pohorecka