WSPOMAGANIE ROZWOJU PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK PRZEZ PORADNIE SPECJALISTYCZNE W ROKU SZK.2019/2020

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK PRZEZ PORADNIE SPECJALISTYCZNE W ROKU SZK.2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek!

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, realizują  zadania związane ze wspomaganiem rozwoju szkół/przedszkoli i placówek.

Objęliśmy procesowym wspomaganiem przedszkola i szkoły. Wsparcie obejmuje pomoc w rozwiązywaniu trudności, problemów oraz w zwiększeniu kompetencji nauczycieli i podniesienia jakości pracy przedszkola/szkoły/placówki.  

W ramach wspomagania proponujemy:

– wsparcie wszystkich nauczycieli w okresie od IX 2019 do V 2020  roku,

– pomoc w diagnozie potrzeb rozwojowych oraz  realizacji działań  zaplanowanych w: Planie Rozwoju Szkoły, w Planie Nadzoru Pedagogicznego i Planie Ewaluacji Wewnętrznej,

– wsparcie w rozwiazywaniu bieżących problemów profilaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych, w tym wsparcie doradcy metodycznego zgodnie z jego kompetencjami,

– udział nauczycieli w pracach sieci współpracy i samokształcenia.

Uprzejmie prosimy  Państwa  o rozpropagowanie wśród nauczycieli, wychowawców, specjalistów i pedagogów formy doskonalenia jakimi są sieci współpracy i samokształcenia.  
Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna forma doskonalenia nauczycieli, której podstawą jest praca zespołowa nauczycieli, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz  podnoszenie kompetencji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami.

Wykaz sieci, które zostały uruchomione ilustruje poniższa tabela.

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Doradca metodyczny  Renata Flis