WSPOMAGANIE ROZWOJU PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK PRZEZ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek!

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,

jest  przygotowana do realizacji zadań związanych z wspomaganiem rozwoju szkół/przedszkoli i placówek. Zapraszamy do współpracy w zakresie wspomagania, które obejmuje wsparcie w rozwiązywaniu trudności, problemów oraz w zwiększeniu kompetencji nauczycieli i podniesienia jakości pracy przedszkola/szkoły/placówki.

W ramach wspomagania proponujemy:

– wsparcie wszystkich nauczycieli w okresie od V 2018 do V 2019  roku,

– pomoc w diagnozie potrzeb rozwojowych oraz  realizacji działań  zaplanowanych w: Planie Rozwoju Szkoły, w Planie Nadzoru Pedagogicznego i Planie Ewaluacji Wewnętrznej,

– wsparcie w rozwiazywaniu bieżących problemów profilaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych,

– udział nauczycieli w pracach sieci współpracy i samokształcenia.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków współpracy z Przedszkolem/Szkołą/Placówką zawarte zostały w PROCEDURACH.

Dyrektorzy zainteresowani współpracą z naszą Poradnią  proszeni są o wypełnienie „Karty zgłoszenia”  i odesłanie w wersji elektronicznej lub papierowej pod wskazane w Karcie adres lub poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z dyrektorem Poradni.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowe, aby uzyskać szczegółowe informacje:

SPWPPP www.owpp.pl         tel. 12 4121566

e-mail: spwppp.rekrutacja@gmail.com

Karta zgłoszenia

 

Równocześnie prosimy  Państwa  o rozpropagowanie wśród nauczycieli, wychowawców, specjalistów i pedagogów formy doskonalenia jakimi są sieci współpracy i samokształcenia.
Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna forma doskonalenia nauczycieli, której podstawą jest praca zespołowa nauczycieli, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz  podnoszenie kompetencji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami.

Planujemy uruchomienie następujących sieci współpracy i samokształcenia:

Nazwa sieci Koordynator
1.       Dla nauczycieli z przedszkoli „przedszkolna”

 

mgr Teresa Starzec
2.       Dla nauczycieli świetlic szkolnych „świetlicowa”

mgr Joanna Trygar-Polak
3.       Wczesne wspomaganie i kształcenia specjalne w przedszkolu

 

mgr Małgorzata Ciemborowicz
4.       Dla nauczycieli informatyki „informatyczna”

Grupa docelowa: nauczyciele informatyki  SP /od klasy IV/, gimnazjów i szkół średnich

 

mgr inż. Monika Skucińska
5.       Profilaktyka zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży

Grupa I – nauczyciele klas I-IV,
Grupa II – nauczyciele klas V-VIII i ponadpodstawowych

 

Powstanie sieci uzależnione jest od zainteresowania nauczycieli.
6.       Dla nauczycieli i specjalistów szkolnictwa specjalnego

 

Powstanie sieci uzależnione jest od zainteresowania nauczycieli.
7.       Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w przedszkolu 
Powstanie sieci uzależnione jest od zainteresowania nauczycieli.
8.       Dla nauczycieli ze szkół szkolnictwa specjalnego realizujących projekt: AKTYWNA TABLICA mgr inż. Monika Skucińska

Formularz zgłoszenia do sieci

Zostaną zorganizowane te sieci, do których zapisze się co najmniej 20. nauczycieli. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie skanu pod wskazany adres e-mail. Początkowa rekrutacja będzie prowadzona do 30 kwietnia 2018 r., ale nauczyciele mogą przyłączyć się do grupy  przez cały rok.

Nasza Poradnia ściśle współpracuje z Poradniami Specjalistycznymi. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ich ofertą wspomagania. W tabeli odnajdziecie Państwo wykaz sieci współpracy.

Tabela: Wykaz sieci współpracy i samokształcenia – Poradnie Specjalistyczne