Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

PROJEKT „ Inspiracje-ku edukacji włączającej”