Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Informacja o zamiarze przekształcenia SPWPPP poprzez zmianę siedziby